ĐẠI NGUYỆN LỰC THỨ 18 CỦA PHẬT A DI ĐÀ

Updated: Mar 23


至心信楽願

CHÍ TÂM TÍN LẠC NGUYỆN設我得仏

Thiết ngã đắc Phật

十方衆生

Thập phương chúng sanh

至心信楽

Chí tâm tín lạc

欲生我国

Dục sanh ngã quốc

乃至十念

Nãi chí thập niệm

若不生者

Nhược bất sanh giả

不取正覚

Bất thủ chánh giác

唯除五逆

Duy trừ ngũ nghịch

誹謗正法

Phỉ báng chánh pháp---------------本願成就文


Bản Nguyện Thành Tựu Văn

(ĐOẠN VĂN GIẢI THÍCH VỀ BỔN NGUYỆN)


諸有衆生

Chư Hữu Chúng Sanh

聞其名号

Văn Kỳ Danh Hiệu

信心歓喜

Tín Tâm Hoan Hỷ

乃至一念

Nãi Chí Nhất Niệm

至心廻向

Chí Tâm Hồi Hướng

願生彼国

Nguyện Sanh Bỉ Quốc

即得往生

Tức Đắc Vãng Sanh

住不退転

Trú Bất Thoái Chuyển

唯除五逆

Duy Trừ Ngũ Nghịch

誹謗正法

Phỉ Báng Chánh Pháp

28 views0 comments